KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla F RAY Finansal Teknolojiler ve Derecelendirme Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz; müşterilerimiz ve/veya ilişkili üçüncü kişi ve kuruluşlardan, zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri temin ederek yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde toplamakta, işlemekte, saklamakta ve gerekmesi durumunda mevzuata uygun şekilde üçüncü kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Şirketimiz, kişisel verileri, müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden (örneğin: vekil, temsilci, vb.), aday ve mevcut personelinden, ilişkili üçüncü kişi ve kuruluşlardan (örneğin: partner, stratejik iş birliği ortakları, yatırımcılar vb.) her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal merciler aracılığıyla aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda edinebilir. Temel olarak, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesiyle kişisel verileriniz temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz, ürün/hizmet sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite/risk ölçümleme değerlemelerinin oluşturulması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Şirketimizce ihtiyaç duyulan istatistik ve ürün geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesinin yanı sıra; sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ile hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, yasal yükümlülükler gereği kamu tüzel kişileriyle (örneğin; T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vb.), faaliyetlerimiz kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmesi için özel yetkili kuruluşlarla (örneğin; noterler, mali müşavirlik firmaları, vb.), faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet alınan destek hizmeti kuruluşlarıyla ve diğer anlaşmalı kuruluşlarla (örneğin; hukuksal işlemlerin takip edilebilmesi amacıyla hukuk büroları, sağlık kuruluşları vb.), mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara (örneğin; iş geliştirme amacıyla iş birliği yaptığı kurumlar vb.), bankalar dâhil olmak üzere finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, yurtiçi ve/veya yurtdışındaki; ana hissedarımız, iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar ile tabi olunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda Şirketimiz formları, internet sitesi ve mobil uygulamalar başta olmak üzere ürün ve hizmetlerimizin sunulduğu çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz otomatik veya manuel yöntemlerle toplanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen, söz konusu kişisel verileriniz, KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve manuel yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları

KVKK 11.maddesi doğrultusunda; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre içerisinde yerine getirilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu kapsamda mevzuatta düzenlenen yöntemler ile tarafımıza iletilen talepler, Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin herhangi bir maliyet yaratması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; KVKK 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızı içeren ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıda belirtilen şekilde veya KVKK ve ilgili alt düzenlemelerinde belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

Şirketimizin aşağıda adresi belirtilen adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

Veya noter kanalıyla “F Ray Finansal Teknolojiler ve Derecelendirme A.Ş., ODTU CoZone, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No: 280 G İç Kapı No: 1260 Çankaya / Ankara” adresine gönderebilir,

Ya da [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirket Bilgileri

F Ray Finansal Teknolojiler ve Derecelendirme A.Ş.

Adres: ODTU CoZone, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No: 280 G İç Kapı No: 1260 Çankaya / Ankara

Telefon: +90 312 486 0312

E-Mail: [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Görüşmeye Başla!
Whatsapp Destek Hattı
F-Ray Finansal Teknolojiler
Merhaba. F-Ray Finansal Teknolojiler WhatsApp Destek Hattına Hoşgeldiniz