Gizlilik politikası

Gizlilik Politikası

F RAY FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DERECELENDİRME A.Ş. (“Şirket”) olarak temel gizlilik haklarının önemine inanıyor ve müşterilerimizin gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası ile hangi verileri neden topladığımızı ve bilgilerinizi nasıl yönetebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Şirketimiz; müşterilerimiz ve/veya ilişkili üçüncü kişi ve kuruluşlardan, zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri temin ederek yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde toplamakta, işlemekte, saklamakta ve gerekmesi durumunda mevzuata uygun şekilde üçüncü kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Şirketimiz, kişisel verileri, müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden (örneğin: vekil, temsilci, vb.), aday ve mevcut personelinden, ilişkili üçüncü kişi ve kuruluşlardan (örneğin: partner, stratejik iş birliği ortakları, yatırımcılar vb.) her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal merciler aracılığıyla aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda edinebilir. Temel olarak, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesiyle kişisel verileriniz temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz, ürün/hizmet sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite/risk ölçümleme değerlemelerinin oluşturulması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Şirketimizce ihtiyaç duyulan istatistik ve ürün geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesinin yanı sıra; sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ile hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, yasal yükümlülükler gereği kamu tüzel kişileriyle (örneğin; T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vb.), faaliyetlerimiz kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmesi için özel yetkili kuruluşlarla (örneğin; noterler, mali müşavirlik firmaları, vb.), faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet alınan destek hizmeti kuruluşlarıyla ve diğer anlaşmalı kuruluşlarla (örneğin; hukuksal işlemlerin takip edilebilmesi amacıyla hukuk büroları, sağlık kuruluşları vb.), mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara (örneğin; iş geliştirme amacıyla iş birliği yaptığı kurumlar vb.), bankalar dâhil olmak üzere finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, yurtiçi ve/veya yurtdışındaki; ana hissedarımız, iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar ile tabi olunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda Şirketimiz formları, internet sitesi ve mobil uygulamalar başta olmak üzere ürün ve hizmetlerimizin sunulduğu çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz otomatik veya manuel yöntemlerle toplanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen, söz konusu kişisel verileriniz, KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve manuel yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları

KVKK 11.maddesi doğrultusunda; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre içerisinde yerine getirilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu kapsamda mevzuatta düzenlenen yöntemler ile tarafımıza iletilen talepler, Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin herhangi bir maliyet yaratması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; KVKK 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızı içeren ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Çerez Politikası

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanıldığı zaman, söz konusu yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, web sitesi veri tabanına kaydedilir ve birtakım çerezlerden faydanılarak kullanıcıya bazı bilgiler gönderilir. Çerezler vasıtasıyla kaydedilen veriler Şirketimiz tarafından işlenebilir ve/veya kaydedilebilir. Bazı çerezler sitenin işlevselliği için gerekliyken, diğerleri cihazınızın donanımıyla ve sitemizle olan etkileşiminizle ilgili verileri kaydeder. Bu kapsamda, web sitemizde kullanılan çerezler hakkında aşağıda detaylı bilgilendirmeleri bulabilirsiniz.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsel Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz Çerezleri

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu kapsamda, örneğin, kullanıcıların ilgi alanlarını ve web sayfalarımızın en popüler bölümlerini tespit etmek ve bu bilgilerle web sayfalarının tasarımını iyileştirmek ve kullanıcı dostu bir hale getirmek için çerez, üçüncü taraf web analizi ve yazılım araçları kullanmaktayız.

Reklam, Sosyal Medya ve Hedefleme Çerezleri

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Bazı durumlarda, Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya ortaklarıyla veya çevrimiçi reklamcılık platformlarıyla eşleşiyoruz. Bunlar, sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemize baktığınızı veya ürünlerimize ilgi duyduğunuzu hatırlamak için cihazınıza bir takım çerezler bırakıyor (“Üçüncü taraf çerezleri”). Bu durum, daha sonra bu üçüncü taraf sitelerini ziyaret ettiğinizde veya bizim online platformumuza yönelik reklamları barındırmayı kabul eden bir siteyi ziyaret ettiğinizde, size sunulacak reklamların daha önce göstermiş olduğunuz ilgi alanlarına uygun olarak seçileceği ve gösterileceği anlamına gelir. Bu reklamlara tıklamanız durumunda, tekrar sitemize yönlendirilirsiniz. Üçüncü taraf ortaklarımız bize bu reklamların toplam görüntülenme, paylaşılma ve tıklanma sayısı hakkında bilgiler verebilir.

Pazarlama kampanyalarımızın veya diğer web sitesi hedeflerimizin başarısını değerlendirmek için, bazen, web sitemizdeki belirli bir butona tıkladığınızda veya belirli bir sayfayı görüntülediğinizde bize kısa bir kod satırı gönderen dönüşüm araçları kullanıyoruz (Hizmetlerimizden birine abone olma prosedürlerini tamamladığınız veya formlarımızdan birini doldurduğunuz zaman açılan teşekkür sayfası gibi).

Çerezleri Kontrol Etme

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen çerezler, aksi belirtilmedikçe, tarayıcınızı kapatsanız bile cihazınızda kalmaya devam edecektir. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarının değiştirilmesi veya çerezlerin engellenmesi için tarayıcınızdaki ayarlar kısmına başvurabilirsiniz. İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Bu sebeple, tarayıcınızdan Cookie/Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu web sitemizdeki çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak;

“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile yönetebilirsiniz.

“Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar” menüsünden yönetebilirsiniz.

Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz ‘veri sorumlusu’ sıfatıyla Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen meşru menfaatin gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilmektedir.

Bu Politika içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, son güncel politika Kullanıcılarımıza şeffaflık sağlamak ve veriyi ne şekilde topladığımız ve ne amaçla kullandığımızı bilgilendirmek adına web sitemizde sunulacaktır.

Görüşmeye Başla!
Whatsapp Destek Hattı
F-Ray Finansal Teknolojiler
Merhaba. F-Ray Finansal Teknolojiler WhatsApp Destek Hattına Hoşgeldiniz